5 elementer til det videre arbejde med skolestrategi

Robuste børnegrupper, faglige fællesskaber for lærerne, lederteam af høj kvalitet og varierende og fleksible læringsmiljøer skal bl.a. danne grundlag for det videre arbejde med en ny skolestrategi.

Børne- og Ungeudvalget bad på mødet d. 5. maj Skoleafdelingen om at undersøge 20 forskellige områder ud fra de temaer, som borgere og fagprofessionelle har bidraget med i idéfasen. Udvalget har på deres seneste møde 10. juni godkendt fem strategiske håndtag, som skal danne grundlag for det videre arbejde med en strategi for Folkeskolen på vej mod år 2021. Skoleafdelingen arbejder videre med disse elementer hen over sommeren med henblik på en politisk behandling i efteråret.

De strategiske håndtag som Skoleafdelingen skal arbejde videre med er:

1. At der skabes børnefællesskaber, der kan optimere alle børns læring og trivsel på sammenlignelige vilkår ved:

  • Etablering af robuste klasser.
  • Etablering af en udskoling, der skaber flere muligheder for valgfag og linjedannelse og bedre overgang til ungdomsuddannelserne.

2. At der skabes robuste faglige fællesskaber for medarbejderne ved:

  • Bredere anvendelse af lærerressourcerne på tværs af de enkelte undervisningssteder.
  • Kompetenceudvikling af medarbejderne i forpligtende læringsfællesskaber på tværs af de enkelte undervisningssteder.

3. At kvaliteten og effektiviteten af ledelsen øges ved:

  • Organisering af skoledelse i ledelsesteam, der sikrer, at alle ledelsesområder løftes effektivt, med høj kvalitet og med pædagogisk ledelse og personaleledelse tæt på kerneydelsen

4. At der holdes fokus på etablering af varierende og fleksible læringsmiljøer ved:

  • Indretning af undervisningssteder på nye og inspirerende måder koblet til pædagogisk praksis

5. At kvalitet og effektivitet i styring og understøttelse af et fælles skolevæsen øges ved:

  • Forpligtende samarbejde mellem det centrale og de decentrale niveauer, der sikrer skolevæsnets opfyldelse af skolereformens operative mål

Børne- og Ungeudvalget har bedt Skoleafdelingen om at undersøge, hvordan forskellige modeller for skolefællesskaber og færre distrikter kan understøtte strategien. Undersøgelsen omfatter tre eksempler:

  • A. En struktur med 8 skoledistrikter.
  • B. En struktur med 12 skoledistrikter.
  • C. En struktur med færre skoledistrikter, men med differentierede modeller for skolefællesskaber.

For alle tre eksempler kan der både være scenarier, hvor bygninger tages ud af driften og scenarier, hvor alle bygninger fortsat anvendes.

Gå til beslutningsprotokollen fra mødet og læs mere